Tyrvainen.eu

VETÄÄKÖ VIENTI SUOMEN YLÖS TALOUSKUOPASTA?

Suomalaisessa talouskeskustelussa toistuu ajatus, että ennemmin tai myöhemmin vientimarkkinoiden vahvistuminen vetää taloutemme ylös siitä syvästä kuopasta, johon olemme juuttuneet. Vaikka maailmantalouden kasvun voi odottaa jatkossa vahvistuvan, muutos parempaan jää siinä määrin vaisuksi, että viennin vetoon kohdistuva toiveikkuus osoittautuu luultavasti katteettomaksi. Jos ja kun ulkoinen apu jää vaatimattomaksi, joudumme nousemaan suosta omin toimin ja omin voimin.

Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa yli 70 prosent­tia viennistämme suuntautui Eurooppaan. Tämän vientimarkkinan, johon kuuluu myös Venäjä, heik­koutta ei tarvitse alleviivata. Sen kasvu on vaisua niin pitkälle kuin silmä kantaa.

Helpottaako olo, jos siirtää horisonttia kauemmas? Vain vähän. Sille, että maailmantalous ei palaa ennen kriisiä koetulle vahvan kasvun uralle, antaa historial­lisen perustelun Thomas Piketty menestyskirjassaan Capital in the 21st Century.

Piketty muistuttaa, että kokonaistuotannon kasvulla on tasan kaksi avaintekijää: tehdyn työn määrä ja tehdyn työn tuottavuus.

Kun tarkastellaan kasvun avaintekijöitä pitkässä juok­sussa, havaitaan että maailmantalouden tuotta­vuus eli BKT per capita nousi 1820-1950 vähän alle prosentin keskimääräistä vuosivauhtia. Sen jälkeen on maailman­taloudessa nähty kaksi kasvuspurttia. Vuosina 1950-70 maailmansodan runtelema Eurooppa otti kiinni Yhdysvaltojen elintasoetu­matkaa ja se näkyi maailmantalouden kasvun kiih­ty­misenä, joka kuitenkin tasoittui 1970-luvulla. Vuo­sina 1990-2012 maailmantalouden kasvumoot­to­ri­na oli Kiina ja sen ympärillä oleva Aasia. Molemmissa tapauksissa globaali tuottavuuskasvu vauhdittui, kun suuri jälkeenjäänyt talousalue otti nopealla tahdilla kiinni edelle ehtineitä kansantalouksia. Kun välimat­ka kaventuu, kiinni ottaminen hidastuu. Kiina on nyt astunut tähän vaiheeseen ja Piketty odottaakin globaalin tuottavuus­kasvun painuvan pitemmässä juoksussa alle 1½ prosenttiin per annum.

Toinen talouskasvun avaintekijä liittyy työvoiman tarjontaan. Se on sidoksissa globaaliin pitkän ajan väestökehitykseen, sillä maailman mitassa maahan­muutto on määritelmällisesti nolla.

Vau­rastuminen johtaa säännönmukaisesti synty­vyyden vähenemiseen. Globalisaatio on jo auttanut satoja mil­joonia ihmisiä pois absoluuttisesta köyhyydestä vii­meis­­ten vuosikymmenten aikana ja Aasiassa ja Afrikassa meneillään oleva kehitys tukee käsitystä, että tämä trendi jatkuu. Piketty päättelee, että vaikka maailman väestö ­kasvaa edelleen, globaa­lin työvoiman lisääntyminen hidastuu. Nopeinta demografinen muutos on Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa, Afrikassa se tapahtuu vasta myöhemmin.

Pitkällä aikavälillä sekä tuottavuuskasvun normali­soi­tuminen että demografia hidastavat glo­baa­­lia talous­kasvua. Lyhyellä tähtäimellä velka­ongel­mat ja rakenteelliset heikkoudet rasittavat varsinkin tär­keimmän vientimarkkinamme eli Euroopan kasvua.

Sekä yhteistyöorganisaatio OECD että voittoa tavoit­te­lematon verkosto-organisaatio Conference Board arvi­oivat maailmantalouden kasvun olevan pitkäkes­toi­sesti hidastuvalla uralla. Paluuta ennen kriisiä koettuun vahvaan talouskasvuun ei siis tulla näkemään lähivuosina, mutta ei myöskään pitemmällä tähtäimellä.

Globaalin kokonaistuotannon kasvun hidastuminen rajoittaa maailmankaupan kasvua siitä huolimatta, että maailmankauppa kasvaa edelleen kokonais­tuotantoa nopeammin. Samalla, kun kansantalouk­sien keskinäinen riippuvuus syvenee edelleen, maail­mankaupasta tulee entistäkin kilpaillumpaa. Sillä, joka ha­luaa pärjätä, pitää olla sekä hyviä tuotteita myytävänä että kyky myydä ne kilpailukykyiseen hintaan.

Suomen ongelmana kilpailukyky

Suomen suuri ongelma on se, että työkustannukset ovat nousseet koko euroajan nopeam­min kuin kil­pai­­lijamaissa. Palkkojen keskimääräinen vuosimuutos ylitti Suomessa 2001-13 noin prosenttiyksiköllä mui­den euromaiden keskimuutoksen. Yhden vuoden ero näyttää pieneltä, mutta kun vuosia on monta, vaikutus on dramaattinen. Vuoden 2000 tasosta suomalaiset palkat ovat nousseet 60 pro­senttia. Saksassa – ja myös euromaissa keskimäärin – nousua oli 34 prosenttia. Ero on hurja.

Kun palkkojen noususta vähennetään tuottavuuden nousu, saadaan yksikkötyö­kustan­nusten muutos, joka kuvaa paremmin kansantalouden kilpailukyvyn kehitystä. Suomessa yksikkötyökustannusten nousu vuodesta 2000 on 37 prosenttia ja Saksassa 12 pro­senttia. Ruotsissa vastaava muutos on 21 prosenttia. Saksan suuntaan olemme hävinneet kilpailu­kykyä tasaisesti koko euroajan, mutta Ruotsin suuntaan tappio on tullut viiden kriisivuoden aikana. Ruotsalaiset ottivat kriisin iskiessä lusikan kauniiseen käteen, Suomessa tilanteen vakavuutta ei ymmärretty tai haluttu ymmärtää.

Suomen vientimarkkina kasvaa hitaammin kuin on toivottu ja kilpailu näillä markkinoilla kiristyy koko ajan. Hyvien tuotteiden luominen on hidasta. Se vaa­tii sekä innovaatioita että markkinointiosaamista. Hy­vän kilpailukyvyn palauttaminen on pitkä ja kivulias prosessi varsinkin, kun palkkojen alentaminen olisi sosiaalisesti ja psykologisesti kovin riskialtis hanke. Toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto on moni­vuo­ti­nen palkka­maltti. Tässä mallissa kilpailukyky kui­tenkin korjautuu tus­kastuttavan hitaasti, ellei tuottavuutta saada nopeaan nousuun.

Nopea korjaus kilpailukykyyn olisi työn sivuku­lujen alentaminen. Se laskee kustannustasoa yhdessä yössä. Jos tähän päädytään, on varmistettava työnan­taja­­maksuilla rahoitettavien etuuksien pitkän aikavälin rahoitus ja se, etteivät palkansaajajärjestöt lähde ulosmittaamaan yritysten saamaa kustannus­hyötyä korkeammilla palkankorotusvaateilla.

Kun maailmantalouden kasvu jää toivottua vaisum­maksi, vientimme ei nouse saman­laiseen liitoon kuin joskus menneinä vuosikymmeninä. Silti viennin vahvistuminen on välttämätöntä, jotta saamme maksettua tarvitsemamme tuonnin ja hallittua maamme ulkoisen velkaantumisen.

Kotimaisen kysynnän vahvistaminen keskeistä

Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on lähivuosien kasvukuvassa keskeistä. Se merkitsee etääntymistä finanssipolitiikasta, joka heikentää kotitalouksien ku­lu­­tusta.

On ymmärrettävä, että investointien heikkous ei johdu pelkästään vienti­mark­­kinoiden ongelmista ja geopoliittisesta epä­­var­muu­desta. Monille yrityksille investointi­päätök­sen kynnyskysymys on heikkenevä kotimainen kulu­tus ja epävarmuus talouden toimi­vuutta edis­tä­vien raken­ne­uudistusten etenemisestä. Jos rakenne­uu­dis­tukset eivät etene, yritykset ja sijoittajat päättelevät, että julkisen talouden heikke­ne­minen vaatii ennen pitkää kiristyvää vero­tusta ja/tai lisääntyviä irtisanomisia. Viime vuo­det hallitus on tehnyt investointipäätöksen lykkää­mi­sen tai peruuttamisen aivan liian helpoksi vaihto­ehdoksi.

Paljon puhutaan valtion velkaantumisesta. Kiusal­li­sen usein ei ymmärretä, että on sekä hyvää että huo­noa velkaa. Syömävelka, joka ei paranna tulevaisuu­den velanhoitokykyä, on synti. Sen sijaan velalla rahoi­tettu investointi, joka parantaa talouden isku­kykyä ja sen myötä valtion velanhoitokykyä, on hyve.

Tällä hetkellä Suomen valtio saa lainaa markkinoilta huippuhalvalla. Reaalikorko on negatii­vinen paitsi 3 ja 5 vuoden myös 10 vuoden valtionlainoissa. Tämä on kiitos siitä, että olemme 90-luvun laman jälkeen hoitaneet asiamme paremmin kuin useimmat muut. Nyt on oikea aika käyttää tämä liikkumavara investointeihin, jotka on joka tapauksessa tehtävä lähivuosina. Samalla pitää katkaista julkisen talouden toimintamenojen kasvu ja saattaa ne linjaan realistis­ten tulo-odotusten kanssa. Näin varmistetaan julkisen talouden pitkän ajan kestävyys.

Oikein toteutetut menoleikkaukset eivät merkitse julkisten palvelujen leikkaamista. Tavoite on parem­pien palvelujen tarjoaminen pienemmillä menoilla.

Infrastruktuuri-investoinnit valinkauhassa

Rapautuneen tai jälkeenjääneen infrastruktuurin paran­taminen on tulevan kasvun ponnah­duslauta. Infrastruktuuri-investoinnit lisäävät kasvua vahvis­tamalla kysyntää lyhyellä aikavälillä ja tarjontaa pit­källä aikavälillä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF korostaa uudessa tutkimuksessaan, että oikein toteu­tetut julkiset infrastruktuuri-investoinnit voivat ra­hoit­taa itsensä täysi­määräisesti. Velalla rahoitettu­na­kaan niistä ei tule rasite julkisen talouden velka-asteelle.

IMFn World Economic Outlookissa raportoidun tutki­muksen mukaan kehittyneissä maissa julkinen infrastruktuuri-investointi, jonka suuruus on 1 % BKTsta, lisää talouskasvua vuoden sisällä noin 0.4 % ja neljän vuoden sisällä 1.5 %.

Kasvuvaikutus on erityisen suuri silloin, kun investointi tehdään heikossa taloustilanteessa ja kevyen, korot matalina pitävän rahapolitiikan vallitessa. Keskeistä on silti se, että julkisten hankkeiden kustannuskuri on tiukka ja ne suunnataan korkean tuoton kohteisiin. IMFn mukaan velalla rahoitettujen hankkeiden kasvuvai­kutus on suurempi kuin veronkorotuksilla tai muilla menosäästöillä rahoitettujen.

Kun Suomen on turha toivoa pelas­tusrengasta ulkoa, joudumme nousemaan omin toimin ja omin voimin. Julkinen valta ei voi parantaa taloutta, mutta se voi auttaa taloutta parantamaan itsensä. Parantumisen edellytys on yritystoiminnan vahvistuminen ja sen siivittämä työlli­syyden lisääntyminen. Tämän proses­sin edellytysten tukeminen on nyt valtiovallan tärkein tehtävä.

Raken­neuudistusten arkkitehtuuri on paperilla ja halli­tuksessa hyväksytty. Projekti on – savolaisittain sanottuna – aloittamista vaille valmis. Mitä enemmän ja nopeammin rakenteiden uudistaminen tukee talou­den aktiviteettia, sitä pienempi on tarve julkisen talouden kestävyyden edellyttämiin menoleikkauksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *